2/06/2006

Cem Sultan


1


Âteş-i aşk ile her-dem dil ü cân oda yanar
Ger bir âh eyler isem iki cihân oda yanar


Sûziş-i aşk beni şöyle yakuptur oda kim
Sözümü her kim işidirse hemân oda yanar


Nice şerh eyleyeyin ruhlarının vasfını kim
Şem bigi dehenim içre zebân oda yanar


Aşkımı anın için bilmedin ey dost ayân
Dil ü cân hasret odı ile nihân oda yanar


Dilberâ eyle hâzer âhım odından ki benim
Âteş-i âhım ile kevn ü mekân oda yanar


Atma gamzen okunu bu dil-i pür-âteşe kim
Ben benim'çün demezem tîrüni cân oda yanar


Müdd'î nâm ü nişân isteme Cem'den yürü var
Ki hevâya uyacak nâm ü nişân oda yanar--------------------------------------------------------------------------------2


Hurrem ruhun hevâsı ile nev-bahâr-ı aşk
Tâze hatun safâsı ile sebze-zâr-ı aşk


Her niçe mest isen mey-i la'lünle yâd kıl
Kim cânımı dudağa getirdi humâr-ı aşk


Mahmil çözer bu sîne-i vîrânıma gelip
Her kârbân-ı gam ki yeridir diyâr-ı aşk


Ağyâr olursa ana cihân halkı gam değil
Şol dil ki zülfüne dolaşıp ola yâr-ı aşk


Gönlüm kararsız ser-i zülfüne baş koşup
Oldu firâk u hasret ile bî-karâr-ı aşk


Deryâ-yı aşkına düşeni sanma kurtula
Zîrâ ki yok-durur biliriz biz kenâr-ı aşk


Cem cânı gibi saklar anı ey perî-sıfat
Derd ü gamın olalı ana yâd-gâr-ı aşkHiç yorum yok: