2/06/2006

Eşrefoğlu Rûmî

1

Cihânı hiçe satmaktır adı aşk
Dökülüp varlığı gitmektir adı aşk


Elinde sükkeri ayruğa sunup
Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk


Belâ yağmur gibi gökten yağarsa
Başını ona tutmaktır adı aşk


Bu âlem sanki oddan bir denizdir
Ona kendini atmaktır adı aşk


Var Eşrefoğlu Rûmî bil hakîkat
Vücûdu fâni etmektir adı aşk2

Yüreğime şerha şerha yâreler urdu bu aşk
Gâret etti gönlüm ilin yağmaya urdu bu aşk


Şimdi hâkim gönlümün iklîmine aşktır benim
Akla nefse fene cana hükmünü sürdü bu aşk


Her sıfat kim nefsin ü aklın u rûhun var idi
Tarttı Seyfullah yürüdü kamusun kırdı bu aşk


Bu gönül hücrelerini tahliye kıldı kamu
Âdemiyyet noktasından sildi süpürdü bu aşk


Kendi varlığıyla küllî varlığım mahv eyledi
Dost gözüyle baktı ol dost yüzünü gördü bu aşk


Çün fenâ dârında menlik Mansûr'u berdâr eyledi
Dost eşiğinde "enelhak" nevbetin urdu bu aşk


Dün gün Eşrefoğlu Rûmî derdin artar pes neden
Zahmine hod dost elinden merhem irgördü bu aşk


3

Cefâ vü renc ü mihnettir adı aşk
Firâkı derd-i firkattir adı aşk


Verüp rahatları mihnetle alup
Dün ü gün âh u hasrettir adı aşk


Bir oddur kim câna düşmüş yanadur
Yürek dolu hararettir adı aşk


Kararı yok bu aşkın bî-karardır
Ki dürlü dürlü hâlettir adı aşk


Gönülde derd-i yâr ancak hemîndir
Bu halktan kamu uzlettir adı aşk


Bu aşkı kimse vasfetmez dil ile
Gam u gussa vü hayrettir adı aşk


Sıfattır ma'şuka bu aşk-ı âşık
Ki aşk u maşuk bir zattır adı aşk


Bu aşkı ol bilirkim âşık oldu
Nice tevhid-i vahdettir adı aşk


Sorarsan aşkı Eşrefoğlu Rûmî
Tamam dost ile vuslattır adı aşk


Hiç yorum yok: