2/06/2006

Esrar Dede

Şîve-i hüsnünü dilberde kodu cilve-i aşk
Âşıkı cevr ü cefâlarda kodu cilve-i aşk


Sâni’-i Mutlakı gör eylediği hilkata bak
Sun’ ile cism-i musavverde kodu cilve-i aşk


Zulmet içre yaradan âb-ı hayâtı ne acep
Zîr-i giysû-yı mu’anberde kodu cilve-i aşk


Vasl u faslın giderek nâz ü niyâza yetirip
Hicr ile vuslatı bir yerde kodu cilve-i aşk


Âşıka sanki cemâl ârife âsâr-ı kemâl
Kahr ile lûtfunu bir perde kodu cilve-i aşk


Pîr-i meyhâneye gör kim nazarı ‘ayn-ı kerem
Feyz-i bâdeyle gönüllerde kodu cilve-i aşk


Hele aşk olsun ey Esrâr bu zemîn-i neve kim
Rûhdur rişte-i mıstarda kodu cilve-i aşk


Mevlevî mesleğine feyzini bâlâ etti
Vecd ü ‘irfânı berâberde kodu cilve-i aşk


Hiç yorum yok: