2/04/2006

ŞEYHULİSLAM ESAD

Ne sûya kim nazar etsem o dil-rübâ görünür
Cihânda kim var ise ana mübtelâ görünür

Ruhun hayâl edip içsem mey-i şebâne eger
Meh-i felek bana câm-ı cihân-nümâ görünür

Ger olsa zîver-i dûşı libâçe-i şâhî
Tecerrüd ehline bir köhne bûriyâ görünür

Cihân-ı 'aşka bakın dûr-bîn-i ibretle
Sevâd-ı şâmı dahi rûz-rûşenâ görünür

Şikâyeti ko bak âyîne-i kaderde senin
Ne ise hâline şâyeste vü revâ görünür

Gurûba hasret eder mihr-i lem'a-efrûzı
Ne dem ki hâb-gehinden o meh-likâ görünür

Firâz-ı püşte-i sabra çık Es'adâ nazar et
Bu dâm-gâh-ı cefâdan bize rehâ görünür

Hiç yorum yok: