2/04/2006

ŞEYHULİSLAM YAHYA

Aşkın odına ey gül yansa cihân-ı şeydâ
Her bir avuç külünden bir bülbül ola peydâ

Mülk-i dile o lebden hakkâ ki korku vardır
Câiz ki bir şererden âlem yana ser-â-pâ

Meyhâne-i mahabbet mestânelerle doldu
Peymâneler pür oldu ârif oturma tenhâ

Dil sâfdır kederden ammâ güler yüz ister
Hûb olmayana neyler âyîne-i mücellâ

Hâl-i ruhını gözler zülf-i siyâhın özler
Yahyâ sevâd-ı çeşm ü kalbimden süveydâ

Hiç yorum yok: