2/04/2006

ŞEYHULİSLÂM BAHAYÎ

Bî-niyâz-ı tâc-ı devlettir ser-i abdâl-ı aşk
Fark-ı ehl-i derde besdir sâye-i ikbâl-i aşk

Nâlesin âşık niçin eyler hem-âheng-i niyâz
Arz-ı hâl-i zâra yetmez mi lisân-ı hâl-i aşk

Mahrem-i bezm-i visâl olsa yine pervâne-veş
Vâkıf-ı râz-ı niyâz etmez zebânın lâl-i aşk

Lâne-i dilde aceb bilsem nice eyler karâr
Âteş-i dil-sûzdan yanmaz mı perr ü bâl-i aşk

Hiçe satmışken metâ'-ı cânını oldun yine
Ey Bahâyî şerm-sâr-ı hıdmet-i dellâl-ı aşk

Hiç yorum yok: