2/06/2006

Fitnat Hanım


Yok nazîri mülk-i hüsn içre cemâl-i yâr bir
Kim olur âlemde zîrâ mihr-i pür-envâr bir


Tek ferâmûş etme hâtırdan hemân eyle cefâ
Âşık-ı küstâha cânâ lûtf ile âzâr bir


Dedi dilber eylemezdim bûse-i la'lim dirîg
Kand ile beslerdim olsaydı eğer cerrâr bir


Gûş ederdi nâle-i uşşâkı ol gül neylesin
Bâğ-ı kûyunda değildir andelîb-i zâr bir


Gerçi çok dîvâne cânâ Kays ile Ferhâd-veş
Vâdi-i aşk içre ammâ Fıtnat-ı gam

Hiç yorum yok: