2/06/2006

Hayalî


1


Eğerçi kim cigerler kanıdır aşk
Bana sor kim ne canlar cânıdır aşk


Sa'adet mülkü şâhı bir gedâsı
Melãmet tahtının sultânıdır aşk


Bugün gülzârıdır merdân-ı derdin
Tekellüf ehlinin zindânıdır aşk


Cüneydin Bâyezidin hun-ı dilden
Elinde sübha-i mercânıdır aşk


Hayâlî gâh olur sultân benem der
Ki anın bende-i germânıdır aşk


2


Aşk bir şem'-i ilâhîdir benem pervânesi
Şevk bir zencîrdir gönlüm onun dîvânesi


Kanda bilsin şâh-ı aşkın dergehi âdâbını
Kûhken bir dağ eri Mecnûn yaban dîvânesi


Kelle-i uşşâk satılmaz kesâdı var katı
İşlemez oldu mahabbet şehrinin serhânesi


Murg-ı dil dâ'im hevâ-yı aşk sergerdânıdır
Bülbülün gülzârı var bûmun olur vîrânesi


Sâgar-ı Cemde bu beyt-i dilgüşâ mersûm imiş
Âteş-i bâdeyle germâgerm iken kâşânesi


Rind oldur kim götürdü bezm-i kesretten ayağ
Sâkî-i devrân elinden dolmadan peymânesi


Şîr ü şekker gibi alışdı Hayâlînin bugün
İltifât-ı Şâh ile vaz'-ı dervişânesi


3Âyine her gün koyar dil-dârı tenhâ koynuna
Nâz ile Yûsuf girür gûyâ Züleyhâ koynuna


Çıkmadu yârun lebi fikri dil-i ağyârdan
Aldı ol lâ'li dirîgaa seng-i hârâ koynuna


Râh-ı gül-zâr-ı vefâda cismini eden gubâr
Rûzigâr ile girür bi verd-i ra'nâ koynuna


Dâmenine seng alub kûh-sâr ceng etmek diler
Koyduguyçün makdemün nakşını sahrâ koynuna


Nice göz yaşı Hayâlî aşk içinde oldu mahv
Girdiler ırmaglar gûyâ ki deryâ koynuna


Hiç yorum yok: