2/06/2006

Muradi


Âh kim her dem kılur ben mübtelâyı zâr-ı aşk
Bilmez idim müşkil imiş dostlar bu kâr-ı aşk


Tîg-i gamla dem-be-dem bu sînemi çâk eyledi
Yaktı yandırdı bu bağrum ey dirîga nâr-ı aşk

Bir saçı Leylî nigâra şöyle Mecnûn etti kim
Tâ kıyâmet etmeyiserdir beni huşyâr-ı aşk

Ol cemâle şöyle kıldı âşık u şeydâ beni
Eyleyiser âkibet Mansûr-veş berdâr-ı aşk

Bende kıldı ise sultân u gedâyı gam degil
Hükm ederse âleme cânâ eger hunkâr-ı aşk

Ol lebi gonca nigâra bülbül edelden beni
Kıldı cümle âlemi bu gözlerime hâr-ı aşk

Aşkı âsân mı sanırsın ey Murâdî bilmiş ol
Nakd-ı cân ile olur dâim hemân bâzâr-ı aşk

Hiç yorum yok: