2/06/2006

Nabi


1
Takrîr-i râz-ı aşka zebânım mı var benim
Cânâneden şikâyete cânım mı var benim
Ol şûhdan niyâz-ı kelâm eyledim dedi
Îmâ ile bu harfe dehânım mı var benim
Müjgânların şümârı mıdır fitne-i nigâh
Çeşminden olduğuna gümânım mı var benim
Neylersen eyle eyleme mahrûm-ı iltifât
Bâr-ı firâka tâb ü tüvânım mı var benim
Bî-anber-i sevâd-ı suhan eylemem karâr
Bilmem ki hâmeveş hafakânım mı var benim
Etsem kumâş-ı tâzemi isrâf Nâbiyâ
Mahrûsa-i suhanda dükânım mı var benim


2
Ey dil sitem-i yârdan âzâd olamazsın
Mâdâm ki sana dil denilir şâd olamazsın
Dergâhına yüz sürmeyicek pîr-i mugânın
Şâyeste-i keyfiyyet-i irşâd olamazsın
Ettin yerini reh-güzâr-ı seyl-i melâmet
Ey hâne-i sâmân dahi âbâd olamazsın
Hem-rengsin ey baht-ı siyeh zülf-i bütâna
Ammâ n’ideyim öylece berbâd olamazsın
Elbette olursun yine bir âfete meftûn
Hâlin budur ey Nâbî-i nâ-şâd olamazsın

Hiç yorum yok: