2/04/2006

NEVÎ

Geldimse n'ola ben şu'arâ devrine âhir'
Âdet budur âhirde gelir bezme ekâbir

Sûfî zarar etmez sana etfâl ile sohbet
Gam çekme girer cennete erbâb-ı sagâ'ir

Ey meh n'ola şehbâz-sıfat tutsan el üzre
Şehrinde biziz şimdi gözü bağlı misâfir

Hiç n'eyleyeyim bu dil-i âvâreyi bilmem
Ne vuslata kâdir sana ne firkate sâbir

N'etsin ya güzel sevmeyip Allah'ı seversen
Nev'î gibi bir rind husûsâ ola şâ'ir

Hiç yorum yok: