2/04/2006

RAHMİ HARPUTİ

Rûz-i ezelde âşıka oldu nidâ-yı aşk
Hâmûn u kûhu tuttu ser-â-ser sadâ-yı aşk

Leylâ'ya mehrû bir leb-i şîrîne dil verip
Ferhâd ü Kays eyledi varın fedâ-yı aşk

Sûz-i derûn u meş'ale-i âh-ı subh-gâh
Deşt-i emelde oldu bana reh-nümâ-yı aşk

Seyl-âb-ı eşk-i çeşm-i terim bildirir bana
Nehr-i hakîkat olduğu ol mâverâ-yı aşk

Etmez nigâh iki cihan mülk ü câhına
Şâhâ ne bahş-ı saltanat eyler gedâ-yı aşk

Tamga-yı dâğ-ı hasret ile lâle-gûn edip
Eyler kabâ-yı Âl-i Abâ Kerbelâ-yı aşk

Bîgâne kalmadı Rahmî kabûl-i hudâ içün
Hep mâsivâyı terk edip ol âşnâ-yı aşk

Hiç yorum yok: