2/04/2006

RİYAZÎ

1

Dil cevherini etmeğe ma'cûn-ı mahabbet
Bin pâre eder anı Felâtûn-ı mahabbet

Var ise eğer pîr-i tarîkat nefes etti
Demlendi yine âteş-i kânûn-ı mahabbet

Bir gün açılır gonçe gibi nâz ile gönlü
Anınla derûnu ola pür-hûn-ı mahabbet

Ser-beste edip halka-i zencîr-i cünûna
Düşmüştü başı kaydına mecnûn-ı mahabbet

Hayretten eder handeler eylerse Riyâzî
Mümkün mü bu kim şâd ola mahzûn-ı mahabbet

2

Kûhken yâ Kays-ı deşt ol k'olasın nahçîr-i aşk
Hâne-perverd-i safâ olmaz şikâr-ı şîr-i aşk

Görme mecnûn-ı mahabbetle rakîb-i dîvi bir
Tavk-ı la'netle bir olmaz halka-i zencîr-i aşk

Müjde-i şâdî bilirdi gûş-mâl-i mihneti
Gûşuna tıfl-ı dilin okunmasa tekbîr-i aşk

Cezbesiyle çâhdan çekti çıkardı Yûsuf'u
Zûr-ı bâzû-yı mahabbet kuvvet-i te'sîr-i aşk

Feyz ederse rûh-ı pâk eyler Riyâzî âşıkı
Hâki zer etmezse cismi cân eder iksîr-i aşk

Hiç yorum yok: