2/04/2006

RUHÎ

Ağyâradır mahabbet ü mihr ü vefâların
Erbâb-ı aşka hadden aşuptur cefâların

Kılsın cefâyı gâh gözün gâh kâkülün
Çeksin esîr-i aşkın olanlar belâların

Gayra Mesîh-i la'l-i lebin rûh-bahş ola
Ölsün mü neylesin güzelim mübtelâların

Bâzâr-ı i'tibârda sensin veren şikest
Bey'-i metâ'-ı hüsnüne Yûsuf-likâların

Rûhî acep mi mâ'il olursa kelâmına
Dünyâyı âşık eyledi hüsn-i edâların

Hiç yorum yok: