2/06/2006

Sultan V. Mehmet Reşat

Gazel-i Hümâyûn - Çanakkale


Savlet etmişti Çanakkale'ye bahr ü berden

Ehl-i İslâm'ın iki hasm-ı kavîsi birden


Lâkin imdâd-ı ilâhi yetişip ordumuza

Oldu her bir neferi kal'a-i pûlad beden


Asker evlatlarımın pîş-geh-i azminde

Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmân


Kadr ü haysiyyeti pâ-mâl olarak etti firâr

Kalb-i İslâm'a nüfûz eylemeye gelmiş iken


Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ

Mülk-i İslâm'ı Hudâ eyleye dâim me'men

Hiç yorum yok: