2/04/2006

TAŞLICALI YAHYA

1
Dâr-ı dünyâ deli gönlüm gibi vîrân olsa
Ne cihân olsa ne cân olsa ne hicrân olsa

Kâşki sevdiğimi sevse kamu ehl-i cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa

Bir demir dağı delip boynuna almak gibidir
Her kişi âşık olurdu eğer âsân olsa

Şâdmânam gam-ı yâr ile sevinmez yoktur
Bir gedâ cümle cihân mülküne sultân olsa

Cân atar karşı çıkar izzet eder ey Yahyâ
Hançer-i dilber ile bir çıkışır cân olsa


2
Mecnûn-ı aşkı lâle gibi dağa saldılar
Hem dağa hem benefşe gibi bâğa saldılar

Başlandı çünki kasr-ı mahabbet yapılmağa
Ferhâdı taşa Husrevi toprağa saldılar

Kayd-ı gam-ı cihândan alıp dest-i aşk ile
Şehbâz-ı rûh-ı âşıkı uçmağa saldılar

Cânânı kalb-i âşıka sofîyi Kâbeye
Kimin yakına kimini uzağa saldılar

Müstağrak etti gözyaşı Yahyâyı nâgehân
Berg-i hazânı sanki bir ırmağa saldılar

Hiç yorum yok: